Õigusteenused

OÜ LegisPro peamiseks tegevusvaldkonnaks on õigusnõustamine. Osutame õigusabi nii äriühingutele kui ka eraisikutele.

Büroo osutab professionaalset õigusabi järgmistes valdkondades:

 1. Ühinguõigus, väärtpaberid
  – äriühingute asutamistoimingud
  – aktsionäride (osanike) vahelised suhted
  – juhatuse ja nõukogu liikme lepingud
  – kapitali suurendamine ja vähendamine
  – juhatuse, nõukogu ja üldkoosoleku (osanike koosoleku) otsuste ja protokollide koostamine
  – registritoimingud
  – ühingute likvideerimised
  – pankrotiõigusega seotud küsimuste lahendamine.
 2. Tööõigus
  – töölepingute, ametijuhendite koostamine;
  – varalise vastutuse kokkulepped;
  – tööõigusvaidluste lahendamine (sh esindamine Töövaidluskomisjonides, kohtutes).
 3. Võla- ja asjaõigus, lepinguõigus
  – eellepingud ja kavatsuste protokollid
  – müügi-, vahetus-, kinke- ja pärandamislepingud
  – üüri- ja rendi- ja laolepingud, tasuta kasutamise lepingud
  – laenu-, krediidi- ja liisingulepingud, muud finantseerimiselepingud
  – käendus- ja garantiilepingud, hüpoteegi seadmise lepingud
  – teenuste osutamise lepingud (töövõtu- (sh ehitus-), käsundus- (sh juhatuse liikme), agendi-, komisjoni-, veo-, hoiu-, ekspedeerimis-, tervishoiuteenuse osutamise jms lepingud)
  – seltsingu- ja muud koostöölepingud
  – kahjunõuded
  – nõuete loovutamise ja kohustuste ülevõtmise lepingud, ettevõtte üleminek
  – lepinguvälised kohustused (kahju hüvitamine, alusetu rikastumine jms).
 4. Täite- ja pankrotimenetlus
  – pankrotimenetluse algatamine
  – pankrotimenetluses osalemine
  – nõudeõiguste teostamine pankrotimenetluses
  – võlgade ja kohustuste ümberkujundamine
  – ettevõtete saneerimine ja saneerimismenetluses osalemine
  – õiguste teostamine täitemenetluses
  – kohtutäituri otsuste ja tegevuste vaidlustamine
  – järelevalve kohtutäituri tegevuse üle.
 5. Perekonnaõigus
 6. Pärimisõigus